Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar. Sakrament bierzmowania jest nazywany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Jest on udzielany temu, kto powinien zdawać sobie sprawę z tego, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem. Od momentu przyjęcia tego sakramentu wierzący ma głosić swoim życiem Jezusa Chrystusa i apostołować wśród innych ludzi.

Od roku 2021 w diecezji gliwickiej kandydaci do bierzmowania przygotowują się w dwu letnim cyklu spotkań od I klasy szkoły średniej. Bierzmowanie po zakończeniu przygotowania odbywa się w II klasie szkoły średniej.

Formularz kandydata do bierzmowania (kliknij)

Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie. Są to:

 • namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego,
 • nałożenie ręki biskupa na jego głowę,
 • słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

W Kościele rzymskokatolickim zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup. W pewnych okolicznościach bierzmować może kapłan upoważniony do tego przez prawo kościelne.

Skutki bierzmowania są następujące:

 • udoskonala łaskę chrztu,
 • głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym,
 • ściślej jednoczy nas z Chrystusem,
 • pomnaża w nas dary Ducha Świętego,
 • udoskonala naszą więź z Kościołem,
 • umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.

Aby przyjąć ten sakrament należy:

 1. Uczęszczać na katechezę w szkole i uzyskać ocenę pozytywną oraz pozytywną opinię katechety.
 2. Zdobyć wiedzę wymaganą do przyjęcia tego sakramentu określoną w minimum programowym przez katechetę.
 3. Uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych w parafii w ramach dwuletniego cyklu katechez przygotowawczych do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
 4. Zdać egzamin dopuszczający do przyjęcia Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej.
 5. Uczestniczyć w „roku przygotowawczym” w niedzielnej Eucharystii oraz przystępować do spowiedzi i Komunii św. w pierwsze piątki miesiąca  oraz uczestniczyć w nabożeństwach według wymagań określonych przez duszpasterza.
 6. Zachowywać w swoim codziennym życiu przykazania Boże i kościelne, aby swoją postawą dać świadectwo dojrzałości chrześcijańskiej.
 7. Dostarczyć „świadectwo chrztu” oraz podanie z prośbą o przyjęcie tego sakramentu.
 8. W przypadku bierzmowania dorosłych należy uzgodnić indywidualny tok przygotowania z Ojcem Proboszczem.